Contact
Verander van taal
Nederlands Nederlands
ViPA-Inflatables logo

Herroepingsrecht van de klant als consument:


Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen
ViPa Eventmodule GmbH
Ersteinerstraße 8,
79346 Endingen am Kaiserstuhl , Germany
E-Mail info@vipa-inflatables.com
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Naar:
ViPa Eventmodule GmbH
Ersteinerstraße 8,
79346 Endingen am Kaiserstuhl, Germany
E-Mail info@vipa-inflatables.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)


_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

__________________

Datum

__________________
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.


****************************************************************************************************

§10 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, klachten en claims is op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur bereikbaar onder

Telefoon: +49 (0) 7642 927670
E-Mail: info@vipa-inflatables.com

beschikbaar.