Contact
Verander van taal
Nederlands Nederlands
ViPA-Inflatables logo

Gegevensbescherming


§ 1 Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse recht inzake gegevensbescherming en het recht inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen, bewaartermijnen, informeren de volgende bepalingen u ook over uw rechten en de verantwoordelijken voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Indien u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorverwezen, dient u zich daar te informeren over de respectieve omgang met uw gegevens.
 
 
§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

(1) Doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens, die u ons in het bestelproces meedeelt, zijn nodig voor een contract met ons. U bent niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Zonder uw adres kunnen wij u de goederen echter niet toesturen. Voor sommige betaalmethoden hebben wij de nodige betalingsgegevens nodig om ze door te geven aan een door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens vindt derhalve plaats met het oog op de afwikkeling van het contract.
Als u ons vóór het sluiten van het contract een aanvraag per e-mail, via een contactformulier enz. toestuurt, verwerken wij de aldus verkregen gegevens om precontractuele maatregelen uit te voeren en bijv. uw vragen over onze producten te beantwoorden.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (b) GDPR.
(3) Categorieën van ontvangers
Betalingsdienstaanbieder, verzenddienstaanbieder, hostingprovider, indien van toepassing merchandise management systeem, leverancier indien nodig (dropshipping).
(4) Opslagtijd
Wij bewaren de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke garantie- en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen.
De voor het handels- en belastingrecht vereiste gegevens bewaren wij gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, meestal tien jaar (zie § 257 HGB, § 147 AO).
De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen worden gewist zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er geen voor de hand liggende conclusie is bereikt.
 
 
§ 3 Opmerkingen

(1) Doel van de verwerking
Het is mogelijk om een commentaar te schrijven. Uw gegevens (bijvoorbeeld naam/pseudoniem, e-mailadres, website) worden dan uitsluitend verwerkt met het oog op de publicatie van uw commentaar.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.
(3) Gerechtvaardigd belang
Ons rechtmatig belang is de openbare uitwisseling van meningen van gebruikers over specifieke onderwerpen en producten. De publicatie wordt onder andere gebruikt. de transparantie en meningsvorming. Uw belang bij gegevensbescherming blijft gehandhaafd, omdat u uw commentaar onder een pseudoniem kunt publiceren.
(4) Opslagtijd
Een bepaalde bewaartermijn is niet voorzien. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw commentaar.
(5) RECHT VAN BEZWAAR
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), GDPR en niet tegen direct mail om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
In het geval van direct mail kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.
 
 
§ 4 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, zal Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte uw IP-adres vooraf inkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.
(3) Gerechtvaardigd belang
Ons legitiem belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Om uw belang in privacy te beschermen, gebruikt deze website Google Analytics met de extensie "anonymizeIP ()", zodat de IP-adressen alleen verkort worden verwerkt om een directe Personenbeziehbarkeit uit te sluiten.
(Categorieën van ontvangers
Google, partnerbedrijf
(5) Doorgifte naar een ander land
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse Privacyschild, dat de naleving van het niveau van gegevensbescherming in de EU garandeert.
(6) Opslagtijd
Onbeperkt
(7) RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en deze te installeren: optout
U kunt de invoer ook verhinderen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klik dan hier: Google Analytics uitschakelen
 
 
§ 5 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of vanuit uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken het bijv. mogelijk om meerdere producten in een winkelwagen te plaatsen.
(2) Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.
(3) Gerechtvaardigd belang
Ons legitiem belang is de functionaliteit van onze website. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens zullen niet worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Hierdoor wordt uw belang in privacy beschermd.
(4) Opslagtijd
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur van enkele minuten tot meerdere jaren.
(5) RECHT VAN VERZET
Indien u deze cookies niet wenst te bewaren, kunt u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter een functiebeperking van onze website tot gevolg hebben. Permanent opgeslagen cookies kunt u ook te allen tijde via uw browser wissen.
 
 
§ 6 Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u i.S.d. DSGVO en heeft u de volgende rechten jegens ons:
 
1. Recht
U kunt ons om een bevestiging vragen of persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt.
Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u ons om informatie vragen over de volgende informatie:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
(4) de geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor de vaststelling van de bewaringstermijn
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van onze verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u om de passende garanties verzoeken overeenkomstig. Art. 46 GDPR worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.
 
2. Recht op rectificatie
U hebt het recht om ons te corrigeren en/of aan te vullen als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij moeten de correctie onmiddellijk uitvoeren.
 
3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden:
(1) als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
(2) indien de verwerking onwettig is en u weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
(3) indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
(4) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme redenen waarop wij recht hebben zwaarder wegen dan uw redenen.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang Unie of een Lidstaat.
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.
 
4. Recht op verwijdering
 
a) Verplichtingen tot verwijdering
U kunt van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen en wij zullen die informatie onmiddellijk wissen als een van de volgende zaken waar is:
(1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming voor de verwerking gem. Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U gem. Art. 21 para. 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u legt gem. Art. 21 para. 2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking.
(4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het nationale recht waaraan wij zijn onderworpen.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van Art. 8 (1) GDPR.
 
b) Informatie aan derden
Hebben wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en zijn wij acc. Artikel 17 (1) van de GDPR, zullen wij passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische middelen, om de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan in kennis te stellen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens.
 
c) Uitzonderingen
Het recht op wissing bestaat niet wanneer de verwerking noodzakelijk is
(1) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, vereist, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is gedelegeerd
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 (2) lit. h en i en Art. 9 (3) GDPR;
(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden acc. (4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan aantasten; of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 
5. Recht op informatie
Indien u het recht heeft om de verwerking te rectificeren, te wissen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 
6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere persoon over te dragen, op voorwaarde dat
(1) de verwerking op een toestemming acc. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO of op basis van een contract acc. Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en
(2) de verwerking geschiedt via geautomatiseerde methoden.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is gedelegeerd.
 
7. Recht op
Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, hebt u te allen tijde het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van Art. 6 para. 1 lit. e of f DSGVO bezwaar maakt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen af te dwingen, voort te zetten of te verdedigen.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uw recht op opt-out uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.
 
8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw privacyverklaring te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
 
9. Geautomatiseerd besluit per geval, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - is gebaseerd en dat rechtsgevolgen zal hebben of u op soortgelijke wijze zal treffen. Dit is niet van toepassing indien het besluit
(1) nodig is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen u en ons
(2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, en indien deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens Art. 9 (1) GDPR, tenzij Art. 9 (2) lit. a of g en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen, nemen wij redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
 
10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de GDPR.
 
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:
ViPa Eventmodule GmbH
Ersteinerstraße 8,
79346 Endingen am Kaiserstuhl, Germany
Telefoon: +49 (0) 7642 927670
info@vipa-inflatables.nl